วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด โดยอาสาปศุสัตว์ผสมเทียม ออกดำเนินการเฝ้าระวังโรคสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัด โรงเรียน สุนัขไม่มีเจ้าของ และผสมเทียมโค แก่เกษตรกรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 25  มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เยี่ยมเยียนดูแลการเตรียมความพร้อมก่อนรับปัจจัยของโครงการฯ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ หลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม”ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมครบตามเป้าหมายที่กำหนด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สถานีพืชอาหารสัตว์สตูล และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา  ดำเนินการประชุม ติดตามการดำเนินงาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(แพะ)อำเภอระโนด ณ ห้องประชุมจรูญ โลกะกะลิน ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มอบใบรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)แก่ฟาร์มแพะที่ผ่านการรับรองแล้ว สาธิตการทำอาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิต แนะนำวิธีการปรับสภาพดินเพื่อเตรียมใช้ในการปลูกหญ้าเลี้ยงแพะ แจกยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุก้อน พด.1 และ พด.2 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินการ ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ของฟาร์มเลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  จำนวน 6 ฟาร์ม