วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ด่านกักกันสัตว์สงขลา ประมงอำเภอระโนด และกรมวิชาการเกษตร บูรณาการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา