สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

  

 

นายมนูญ กองวงค์จันทร์
ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่
 
 
 
 
 
 
 

(-ว่าง)
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ


 

so
นางสาวโสภาณณ ทองสิพพัญญู
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
 
poon
 
นายพูนศักดิ์  หลีเจริญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล