สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

  

 

นายมนูญ กองวงค์จันทร์
ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่
 
 
 
 
 
 
 

นายอนุสรณ์ เครือไม้
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

songchai

นายทรงชัย สวัสดิ์ขวัญ

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

so
นางสาวโสภาณณ ทองสิพพัญญู
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
 
poon
 
นายพูนศักดิ์  หลีเจริญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล