สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

 

   

37

นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา  ปศุสัตว์อำเภอระโนด

รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

 

 

 

 

 

 นายเจษฎา ทิมลาย
เจ้าพนักงานสัตวบาล