สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ

 

nun 
นายมนูญ  ทิพย์บุญ
ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ
 


นางอารีย์ เพ็ญศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล