วิสัยทัศน์ (Vision)

       ปศุสัตว์ปลอดโรค  ผู้บริโภคปลอดภัย

       ตลาดนำการผลิต เศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม (Popularity)

       มืออาชีพ  จิตคุณธรรม ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ประสานใจ  มุ่งมั่นบริการ

พันธกิจ (Mission)

1. วิจัย พัฒนา  ถ่ายทอดองค์ความรู้  และเทคโนโลยี
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพมาตรฐาน
3. ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์
4. กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

1. การสร้างและรักษาเขตปลอดโรคระบาดสัตว์

2. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต สินค้าปศุสัตว์

3. การสร้าง พัฒนาและการบริหารจัดการเครือข่ายด้านปศุสัตว์ให้เข้มแข็ง

4. การบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ , กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ , กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ , กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์,กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

3. ศึกษา วิเคราะห์   วิจัย  พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เมื่อเข้าใจข้อมูลนี้ เราสามารถรับรู้ได้ว่า Desura เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีการเล่น เกมส์2คน ในการส่งเสริมและโปรโมตเกมและบริการอื่น ๆ ผ่านการรวมส่วนประกอบทางเทคนิคและกลไกของเกม เขาสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามซึ่งเข้ากันได้กับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา