กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

นายวัฒนพล พลอยมีค่า
สัตวแพทย์อาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มฯ)
 
 
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 
 
 
 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 
 


นางสาวนิศากร ทองบรรจบ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์