สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย

 

 boy

นายเกรียงไกร  วรรณา

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย

 

 

 

 vitawat

นายวิทวัส สะมะลาเต๊ะ

เจ้าพนักงานสัตวบาล