สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา

  

 

นายประชัน ใจประเทือง

ปศุสัตว์อำเภอเทพา

 

นางสาววิภารัตน์  ชูเชิด

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 
 
 
 
 
นายบริภัทร์  หัสสาแม
เจ้าพนักงานสัตวบาล