กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 

นายกิติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์

 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)
 
 supi
 

นางสาวสุพิชญา จินดารัตน์ 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายสุชาติ ตุลยกุล
นักวิชาการสัตวบาล

นายสุรัตน์ รามแป้น
นักวิชาการสัตวบาล

นายสกูล แก้ววิจิตร
เจ้าพนักงานสัตวบาล