สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

 

                                                                                          

นายสุรชัย  บำรุงโมสิโก

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชแทนปศุสัตว์อำเภอนาทวี

 

 
 
นางธิราวัล ทองแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล