กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

 
 
 
 
 
(นางสาวกนกวรรณ แสงทอง)
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 


นายสุนทร พูลแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายยุรนันท์ ทองจินดา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
 
 
 
 porn
 
(นางสาวภรยมล สุวรรณโรจน์)
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล