สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

 นายไชยา ปัญญามงคล
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา
 
 
  

-ว่าง-
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

นางสาวณิชกานต์ นวภูษณะกนก

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 
 
นายวิวัฒ บุญเลิศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล