นักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

 นายไชยา ปัญญามงคล
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา
 
 
 

 

 

น.ส.ณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 
 
นายวิวัฒ บุญเลิศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล