สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ

 

นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น
ปศุสัตว์อำเภอจะนะ
 
 
 
นายเกรียงไกร วรรณา
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 
นายธนสาร ชูชื่น
เจ้าพนักงานสัตวบาล