สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

 

 

นายคณิต ชาระ
ศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

 
 
 
 
นางสาวมินตรา เต็มดวง
เจ้าพนักงานสัตวบาล