สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

 

 

นายคณิต ชาระ
ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

 
 
 
 
นางสาวมินตรา เต็มดวง
เจ้าพนักงานสัตวบาล