1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

    1.1 งานการเงินและการบัญชี

    1.2 งานสารบรรณงานธุรการทั่วไป

    1.3 งานติดตามและประสานกับหน่วยงานภายนอก

    1.4 งานแผนงานและประเมินผล

    1.5 งานบริหารบุคคล

    1.6 งานด้านการพาหนะ

    1.7 งานพัสดุ  ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ/จัดจ้าง

    1.8 งานติดต่อประสานงานทั่วไป

    1.9 งานอาคาร สถานที่

2.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

    2.1 ศึกษา  วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน  และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่

    2.2 จัดทำ,ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวสารด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึง

     2.3 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานงบประมาณ (กำกับ ดูแลงาน/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ)

     2.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์

    2.5 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

     2.6 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์  เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป

    2.7 จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

    2.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

    3.1 ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุม การบำบัดโรคสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ

    3.2 ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการ ด้านสุขภาพสัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน และการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุัสัตว์อำเภอ

    3.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

    3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับหมอบหมาย


4.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

    4.1 ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่น ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
         
    4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบ ติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและ สินค้าปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุัสัตว์อำเภอ
         
    4.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
        
    4.4  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย       
         

5.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

    5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่

    5.2 วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์

    5.3 กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ 비트코인 배팅

    5.4 ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    5.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย


6.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

    6.1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ   
           
    6.2 ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์การผสมเทียม  และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ                                   

    6.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปศุสัตว์และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

    6.4 ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์   
         
    6.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย