ประวัติสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดิมตั้งอยู่ชั้นล่างของสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ปัจจุบันได้ย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ หลังสำนักงานปศุสัตว์เขต 9   จัดตั้งเป็นหน่วยงานของตนเมื่อปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา  ที่อยู่เลขที่  170  ม.10  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000  แบ่งส่วนราชการภายในเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย 16 อำเภอ ได้แก่

1.กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศและการปศุสัตว์

2.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

3.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

4.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

5.ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 16 อำเภอ คือ อ.เมืองสงขลา  สิงหนคร  สทิงพระ  ระโนด กระแสสินธุ์  นาหม่อม  ควนเนียง  บางกล่ำ  รัตภูมิ  หาดใหญ่  คลองหอยโข่ง  สะเดา  สะบ้าย้อย  นาทวี  จะนะ และ อ.เทพา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

1.  นายสยุมพร            ภารสมุทร                     พ.ศ.   2492  -  2496

2.  นายถนอม              วรรณะสาร                    พ.ศ.   2497  -  2502

3.  นายประเสริฐ          ประทีปปะวณิช              พ.ศ.   2502  -  2509

4.  นายจรัส                 ระวังนาม                      พ.ศ.   2510  -  2516

5.  นายสมพร               ศิลป์รัศมี                      พ.ศ.   2517  -  2519

6.  นายทวีป                  ยมจินดา                      พ.ศ.   2519  -  2520

7.  นายเจริญ                จรูญศรี                        พ.ศ.   2520  -  2524

8.  นายธวัช                  ชื่นใจ                          พ.ศ.   2524  -  2526

9.  ว่าที่  ร.ต. ยงยุทธ     ชูเกียรติ                      พ.ศ.   2527  -  2536

10.  นายองอาจ               พรหมศร                     พ.ศ.   2537  -  2539

11.  นายสำราญ              ทับวิเชียร                    พ.ศ.   2539  -  2540

12.  นายประวัติ               รัตนภุมมะ                    พ.ศ.   2540  -  2543

13.  นายสาทิศ                ธนวัฒน์ชัย                  พ.ศ.   2543  -  2544

14.  น.ส.โศภิษฐ์             ธัญลักษณากุล             พ.ศ.   2544  - 2551

15.  นายวีรชัย                 วิโรจน์แสงอรุณ            พ.ศ.   2551 - 2559

16.  นายกิติกรณ์             เจนไพบูลย์                  พ.ศ.   2560 - 2566

16.  นายพินิจ                 สวัสดิรักษา                  พ.ศ.   2566 - ปัจจุบัน