นักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

 นายไชยา ปัญญามงคล
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา
 
 
 

 

 

นายธนกร  ศรีบุญเรือง

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

นางสาวปฐมา  จันทร์แดง

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

 
 
นายวิวัฒ บุญเลิศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล