ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางสาวข้อดิเหย๊าะ เหลาะหีม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

 
 
 
 
 sumonta
นางสาวสุมณฑา ปาลกะวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นายชวนาท เขมนาทนนท์
พนักงานพัสดุ ส4