ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางสาวข้อดิเหย๊าะ เหลาะหีม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 
 
 
 
 sumonta
นางสาวสุมณฑา ปาลกะวงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 


พนักงานพัสดุ ส4/หน.