กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

นายอรุณ ชุมแก้ว
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 
 
 
 
supi 
 นางสาวสุพิชญา จินดารัตน์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  
 
 
 
bou 
นางสาวปทุมพร ไชยธาดา
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  
 
 
างสาวรัตติยา นาควิทูร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายทศพล มิ่งแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล


นายกมล บัวอิน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

  

 

นายชุมพล ทองชูช่วย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางณัฐกานต์ มิ่งแก้ว
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นางกิตติมา ราเหม
 เจ้าพนักงานสัตวบาล