กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

 
-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 
 
gas 
(นางนงลักษณ์  รังษีสว่าง)
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
 
 
 
 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
 


นางสาวนิศากร ทองบรรจบ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
 
 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสัตวบาล