กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

43 
นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
 
 
 
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 
 
 
 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
 
 


นางสาวนิศากร ทองบรรจบ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์