กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 

นายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์

 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 
 
 
 ni
 

นางสาวณิชกานต์ นวภูษณะกนก

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ


mee 

(นายอวตาร  ชัยสวัสดิ์)
นักวิชาการสัตวบาล

นายสุรัตน์ รามแป้น
นักวิชาการสัตวบาล

นายสกูล แก้ววิจิตร
เจ้าพนักงานสัตวบาล