สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ

 songchai

 
นายทรงชัย สวัสดิ์ขวัญ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ
 


นางอารีย์ เพ็ญศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล