สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

  

 u

นายอุทิศ  ศรีเลย
ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสาลีรัตน์ คงสาลี
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

so
นางสาวโสภาณณ ทองสิพพัญญู
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 
 
poon
 
นายพูนศักดิ์  หลีเจริญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล