26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการส่งมอบลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะให้เกษตรกรยืมเพื่อผลิตรายต่อไป จำนวน เกษตรกร17 ราย โค 17 ตัว