วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด รับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ให้บริการผสมเทียมแพะของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์

 

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รายใหม่ และปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายเก่า ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูล ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยทางธรรมชาติ

 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามแจ้งผู้ประกอบการค้าซากสัตว์ในพื้นที่อำเภอระโนด ให้ดำเนินการขออนุญาตและขอต่อใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ประจำปี 2563 ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ

 

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไป ที่เกษตรกรยืมเพื่อผลิตจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดำเนินการเจาะเลือด ประทับตราหมายเลข 1 และฝังไมโครชิพ