วันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข-แมว ประจำปี2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านขาว จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยทีมงานที่ได้รับมอบอำนาจการฉีดวัคซินจากปศุสัตว์อำเภอร่วมดำเนินการ

 

 

วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน รณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข-แมว ประจำปี 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ท่าบอน จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยทีมงานที่ได้รับมอบอำนาจการฉีดวัคซินจากปศุสัตว์อำเภอร่วมดำเนินการ

 

 

วันที่ 9 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรแปลงใหญ่(แพะ)อำเภอระโนด ประชุมหารือวางแผนการดำเนินการพัฒนาการเลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอระโนด ติดตามราคาแพะในตลาดพื้นที่ข้างเคียง การเพิ่มจำนวนการผลิต การจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อสะดวกในการประสานงาน และการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 ธนาคารแพะอำเภอระโนด เปิดดำเนินการครั้งที่ 2 นายชาตรี ณ.ถลาง นายอำเภอระโนด มอบแม่พันธุ์แพะ จากธนาคารแพะ จำนวน 10 ตัวซึ่งได้รับบริจาคจากชมรมคนคาบสมุทรสทิงพระ ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอระโนดยืมเพื่อผลิต จำนวน 5 รายๆละ 2 ตัว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัดประชุมสมาชิกแพะแปลงใหญ่เพื่อติดตาม และวางแผนการดำเนินงานต่อไป

 

 

 

วันที่ 28  มีนาคม  2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับเทศบาลตำบลระโนด ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันการเกิดโรค การดูแลจัดการกับสุนัข-แมวที่เลี้ยง แก่ตัวแทนประชาชน ในแต่ละชุมชนทั้ง 8 ชุมชนของเทศบาลตำบลระโนด