วันที่ 9 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี มอบอาหารสัตว์พระราชทานให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาปึกในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 10 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด เก็บตัวอย่าง swab ไก่ชน เพื่อรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบการป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อตรุ ประชุมชี้แจงการป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคระบาด การเฝ้าระวังโรค การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ม.1-3 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field day)ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(เครือข่าย)บ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และด่านกักกันสัตว์สงขลา ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคสัตว์ ให้กับเกษตรกรเจ้าของโคในพื้นที่ ม.3 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา