วันที่ 3 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ฝังไมโครชิพ และประทับตราหมายเลขสำหรับ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 14 ราย 14 ตัว พร้อมมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค