วันที่ 29 สิงหาคม 2561 พันจ่าเอกนิพนธ์ จันทร์ชู หัวหน้าบริหารงานงานปกครอง(ปลัดอาวุโส) ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบไก่ไข่ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 61พร้อมอาหารและเวชภัณฑ์ เกษตรกร 121 ราย ไก่ไข่ 605 ตัว

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการมอบลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโต-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรยืมเพื่อผลิตรายต่อไปจำนวนเกษตร 9 ราย โค 9 ตัว

31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ติดตาม การปรับระดับพื้นที่การเลี้ยงกระบือเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดอุทกภัยช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม และตรวจเยี่ยมลูกกระบือที่เกิดจากการผสมเทียมเพื่อปรับปรุงสายพันธุ์กระบือ(ควายน้ำ)พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ดำเนินการตรวจสุขภาพกระบือ เหนี่ยวนำการเป็นสัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการผสมเทียมกระบือ ตามเป้าหมายที่ถูกกำหนด

26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการส่งมอบลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะให้เกษตรกรยืมเพื่อผลิตรายต่อไป จำนวน เกษตรกร17 ราย โค 17 ตัว