วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมดำเนินการ ประทับตราเย็น และฝังไมโครชิฟลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ส่งมอบให้เกษตรกรยืมรายต่อไปตามสัญญาที่ระบุไว้ จำนวน 3 รายกระบือ 6 ตัว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมออกดำเนินการ ประทับตราเย็น และฝังไมโครชิฟลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ของอำเภอระโนด ที่ส่งมอบให้เกษตรกรยืมรายต่อไปตามสัญญาที่ระบุไว้ จำนวน 3 รายโค 3 ตัว และได้ประทับตราเย็น และฝังไมโครชิฟลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่ส่งมอบให้เกษตรกรยืมรายต่อไปตามสัญญาที่ระบุไว้ จำนวน 2 รายกระบือ 4 ตัว เกษตรกรหมู่ที่ 4 ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา

วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ร่วมตรวจติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการแพะแปลงใหญ่ที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมกับให้ความรู้ รับทราบและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานให้แก่เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการส่งมอบลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไป ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และทำสัญญากับเกษตรกรที่ยืมลูกกระบือ ของเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

25 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมเกษตรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ เกษตรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ ฯ ที่ยืมแม่กระบือจากโครงการฯ และเกษตรกรที่จะรับลูกกระบือเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ การคัดเลือกเกษตรกร กำหนดวันส่งมอบลูกกระบือต่อไป ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา