วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพด้านปศุสัตว์ หลักสูตร “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองลูกผสม”ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมครบตามเป้าหมายที่กำหนด