วันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สถานีพืชอาหารสัตว์สตูล และสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลา  ดำเนินการประชุม ติดตามการดำเนินงาน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(แพะ)อำเภอระโนด ณ ห้องประชุมจรูญ โลกะกะลิน ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มอบใบรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)แก่ฟาร์มแพะที่ผ่านการรับรองแล้ว สาธิตการทำอาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิต แนะนำวิธีการปรับสภาพดินเพื่อเตรียมใช้ในการปลูกหญ้าเลี้ยงแพะ แจกยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุก้อน พด.1 และ พด.2 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม