วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ร่วมดำเนินการเหนี่ยวนำการเป็นสัด และผสมเทียมกระบือ จำนวน 1 ราย กระบือ 6 ตัว ของเกษตรกรหมู่ 1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับเทศบาลตำบลบ่อตรุ ร่วมประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่ 200 ตัวขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลบ่อตรุ วัดสน และตำบลระวะ) เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกพื้นที่ การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆ การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และจัดระบบการเลี้ยงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ชี้แจงการเลี้ยงเป็ดไข่ การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกพื้นที่ และรายละเอียดต่างๆ พร้อมชี้แจงการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา โดยนายพรพล แดหวามาลัย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการผสมเทียมกระบือ ในพื้นที่ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด และเทศบาลตำบลปากแตระ ประชุมจัดระเบียบการเลี้ยงเป็ดไข่ การขึ้นทะเบียน การขออนุญาตนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกพื้นที่ และรายละเอียดต่างๆ พร้อมชี้แจงการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆเกษตรกรในพื้นที่ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา