วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ส่งมอบโคเพศเมียที่อายุครบตามสัญญาและทำสัญญายืมโคกับเกษตรกรที่ได้รับรายต่อไป

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะทุกฟาร์ม ทุกรายในพื้นที่อำเภอระโนด ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มเลี้ยงแพะ สอบถาม แนะนำการจัดการ การปรับปรุงโครงสร้างพันธุ์แพะโดยการผสมเทียม ปัญหา ข้อเสนอแนะ และนำเกษตรกรชมระบบการเลี้ยงการจัดการของธนากรฟาร์มแพะ(Smart Farmer) ได้รับความสนใจจากเกษตรกรที่เลี้ยงแพะในพื้นที่เป็นอย่างดี

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสวัสดิ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และทำสัญญายืมโค พร้อมมอบลูกโคเพศเมียที่อายุครบตามสัญญา ซึ่งเป็นโคของฟาร์มต้นแบบโครงการฯ จำนวน 2 ราย 2 ตัว

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือฯ ติดตามการตั้งท้องของ แม่โคที่เกษตรกรกรได้รับ ลูกเกิด และชี้แจงรายละเอียดคืนลูกโคเพศเมียที่อายุครบกำหนดตามสัญญา แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ บ้านหนองถ้วย หมู่ที่ 2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง ร่วมประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในพื้นที่ตำบลพังยาง ชี้แจงรายละเอียดการขออนุญาตนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ตั้งแต่ 200 ตัวขึ้นไปกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพังยาง ขั้นตอนการนำสัตว์สัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ การเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกพื้นที่ การลักลอบนำสัตว์เข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากปศุสัตว์อำเภอเจ้าของพื้นที่ หลักการและรายละเอียดการขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ