วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมิน  คัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา