1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฟาร์มแพะ ทั้งในคอกเลี้ยงและบริเวณรอบๆฟาร์ม ของเกษตรกรเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา