วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด บูรณาการการดำเนินงานกลุ่มโคเนื้อต้นแบบบ้านหัวถิน สาธิตการทำหญ้าหมัก การปลูกหญ้าซิกแนลนอน การป้องกันโรคระบาดในโค การตรวจโรคแท้งติดต่อ การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติด การผสมเทียมโค กระบือ แพะ และมอบพันธุ์หญ้าซิกแนลนอนให้ผู้เข้าร่วมประชุม