วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ดำเนินการมอบลูกโคเพศเมียอายุ 18 เดือนขึ้นไปโครงการธนาคารโต-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้เกษตรกรยืมเพื่อผลิตรายต่อไปจำนวนเกษตร 9 ราย โค 9 ตัว