วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลส ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะทำงานย่อยตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามงาน โรงงานแปรรูปนมโรงเรียน ณ บริษัท เซาท์เทิร์น แดรี่ จำกัด อ.รัตภูมิ  จ.สงขลา

คลิกดูภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มิถุนายน 2560  นายขจรศัีกดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของจังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการนมโรงเรียน ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล

คลิกดูภาพข่าว

 

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และคณะกรรมการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์จังหวัดสงขลาตรวจโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงฆ่าสุกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จำนวน 3 โรง

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลส ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะทำงานย่อยตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ลงพื้นที่ติดตามงาน โรงงานแปรรูปนมโรงเรียน ณ ฟาร์มชินบัญชร อ.สะเดา   จ.สงขลา

คลิกดูภาพกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำในการเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ ในโครงการเกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลีสงขลา ในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการเพิมผลผลิต เพื่อเข้ากลุ่มมาตรฐานฟารฺ์มต่อไป