สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา

 

นายคำนัล มากแก้ว
ปศุสัตว์อำเภอเทพา
โทร 089-8786590

 
 
 

นายประชัน ใจประเทือง

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 
 
 
 
 
นายบริภัทร์  หัสสาแม
เจ้าพนักงานสัตสบาล