สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทพา

 

นายคำนัล มากแก้ว
ปศุสัตว์อำเภอเทพา

นายประชัน ใจประเทือง
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
 
 
 
 
 
นายบริภัทร์  หัสสาแม
เจ้าพนักงานสัตสบาล