สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง

 

นายสุเทพ หัสเหล็ม
ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง
โทร 092-6946329

 

 

 

 

 นายโฆษิต จินดารัตน์
เจ้าพนักงานสัตวบาล