สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

 

 

 

นายมนูญ กองวงค์จันทร์
ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่
โทร 086-9562040
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายอภิณัฐ มะกรวัฒนะ)
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ


 

นางสาวโสภาณณ ทองสิพพัญญู
เจ้าพนักงานสัตวบาล