สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

 

นายสมหวัง  ทองมั่นคง
ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

 

นางสาวโสภาณณ ทองสิพพัญญู
เจ้าพนักงานสัตวบาล