สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

 

 

 

นายมนูญ กองวงค์จันทร์
ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

 

นางสาวโสภาณณ ทองสิพพัญญู
เจ้าพนักงานสัตวบาล