กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

-ว่าง-

 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นายสุชาติ ตุลยกุล
นักวิชาการสัตวบาล

นายสุรัตน์ รามแป้น
นักวิชาการสัตวบาล

นายสกูล แก้ววิจิตร
เจ้าพนักงานสัตวบาล