กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

-ว่าง-

 นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)
 
 
 

 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายสุชาติ ตุลยกุล
นักวิชาการสัตวบาล

นายสุรัตน์ รามแป้น
นักวิชาการสัตวบาล

นายสกูล แก้ววิจิตร
เจ้าพนักงานสัตวบาล