สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

 -ว่าง-
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

นายวิวัฒ บุญเลิศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล