สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

 นายไชยา ปัญญามงคล
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา
โทร 082-4333444
 
 
  

นายเบญจรงค์ แก้วกัน
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

นางสาวณิชกานต์ นวภูษณะกนก

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 
 
นายวิวัฒ บุญเลิศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล