สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

นายวิวัฒ บุญเลิศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล