สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

 นายไชยา ปัญญามงคล
ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา

 

นายวิวัฒ บุญเลิศ
เจ้าพนักงานสัตวบาล