ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางสาวข้อดิเหยาะ เหลาะหีม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางสาวจีราภรณ์ โพธิ์น้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นายชวนาท เขมนาทนนท์
พนักงานพัสดุ ส3