ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางสาวข้อดิเหยาะ เหลาะหีม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางสาวจีราภรณ์ โพธิ์น้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางราตรี ไข่แก้ว
พนักงานพิมพ์

นายชวนาท เขมนาทนนท์
พนักงานพัสดุ

นางกิตติมา ราเหม
เจ้าพนักงานสัตวบาล