สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

 

   

นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์

สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

 

 

 

 

 

นายประเสริฐ คงประมูล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

 

 

 

นายเจษฎา ทิลาย
เจ้าพนักงานสัตวบาล