สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

 

   

นายประชัน ใจประเทือง

สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

 

 

 

 นายเจษฎา ทิลาย
เจ้าพนักงานสัตวบาล