สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

 

   

นายอภินันท์ ขาวสุข

ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์

โทร 083-1692215

สำนักงาน 074-399099

 

 

 

 นายเจษฎา ทิลาย
เจ้าพนักงานสัตวบาล