สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

 

                                                                                              

 นายบุญเกียรติ รักเกตุ
ปศุสัตว์อำเภอนาทวี

นายสุชาติ ตุลยกุล
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

นางธิราวัล ทองแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล