สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

 

นายสมาน แมเราะ
ปศุสัตว์อำเภอนาทวี

นายสุชาติ ตุลยกุล
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

นางธิราวัล ทองแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล