สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์

ปศุสัตว์อำเภอนาทวี

 

                                                                                              

นางสาวปภาดา กุญชนะรงค์

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

 
 
นางธิราวัล ทองแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล