กงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์

ปศุสัตว์อำเภอนาทวี

โทร 065-7914965

 

 

 

                                                                                          

(ว่าง)

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

 
 
นางธิราวัล ทองแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล