สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ

 

นายอุทิศ ศรีเลย
ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ

นางอารีย์ เพ็ญศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล