กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

นายอรุณ ชุมแก้ว
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางสาวชุติกาญจน์ เขียวอิ่ม
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
 
 
นายสุทธิรักษ์  เพชรรัตน์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
 
นายยรรยง  พงษธา
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ


นางสาวรัตติยา นาควิทูร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายทศพล มิ่งแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล


นายกมล บัวอิน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

 

 

 

 

นายชุมพล ทองชูช่วย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางณัฐกานต์ มิ่งแก้ว
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นางกิตติมา ราเหม
 เจ้าพนักงานสัตวบาล