กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

นายอรุณ ชุมแก้ว
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางสาวชุติกาญจน์ เขียวอิ่ม
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
 
 
นายสุทธิรักษ์  เพชรรัตน์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
 
 
นายเค็น ไค
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
นางสาวนรินทรา บุญเขื่อง
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
 
 
 
นางสาวพรรษพร รุ่งเรืองชียศรี
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
  

างสาวรัตติยา นาควิทูร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายทศพล มิ่งแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล


นายกมล บัวอิน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

  

 

นายชุมพล ทองชูช่วย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางณัฐกานต์ มิ่งแก้ว
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นางกิตติมา ราเหม
 เจ้าพนักงานสัตวบาล