กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

นายอรุณ ชุมแก้ว
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางสาวชุติกาญจน์ เขียวอิ่ม
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
 
 
นายสุทธิรักษ์  เพชรรัตน์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 
  

างสาวรัตติยา นาควิทูร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายทศพล มิ่งแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล


นายกมล บัวอิน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

 

 

 

 

นายชุมพล ทองชูช่วย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางณัฐกานต์ มิ่งแก้ว
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

นางกิตติมา ราเหม
 เจ้าพนักงานสัตวบาล