กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

นายอรุณ ชุมแก้ว
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางสาวชุติกาญจน์ เขียวอิ่ม
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวรัตติยา นาควิทูร
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายทศพล มิ่งแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล


นายกมล บัวอิน
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

 

 

 

 

นายชุมพล ทองชูช่วย
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นางณัฐกานต์ มิ่งแก้ว
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์